Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Gospodarka wodno-ściekowa

Kategoria:

STAWKI ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI

Sieć kanalizacyjna - Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Obowiązują w okresie od 1 kwietnia 2017 r.

Lp.

Wyszczególnienie stawki i opłat wg grup taryfowych

Wartość stawki
brutto*

1

 Gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań wodomierza

 Cena usługi
 odprowadzania ścieków

5,50 zł/m3

2

 Pozostałe podmioty rozliczane według wskazań wodomierza

 Cena usługi
 odprowadzania ścieków

5,50 zł/m3

3

 Gospodarstwa domowe rozliczane ryczałtowo
 (normatywnie: 3,0 m3/osoba/miesiąc)

 Cena usługi
 odprowadzania ścieków

5,50 zł/m3

 Stawka miesięczna opłaty

16,49 zł

4

 Gospodarstwa domowe rozliczane ryczałtowo – brak łazienki
 (normatywnie: 2,0 m3/osoba/miesiąc)

 Cena usługi
 odprowadzania ścieków

5,50 zł/m3

 Stawka miesięczna opłaty

10,99 zł

5

 Pozostałe podmioty – rozliczane wg wskazań wodomierza
 lub normatyw ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra
 Infrastruktury (Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 70)

 Cena usługi
 odprowadzania ścieków

5,50 zł/m3

*Na podstawie Uchwały Nr XXV/138/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 2 marca 2017 r.

 

Stawka za ścieki dowożone

Lp.

Wyszczególnienie stawki

Wartość stawki
brutto*

1

 1 m3 ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków
 w Lipnicy Wielkiej

8,64 zł/m3

2

 Ciągnik rolniczy URSUS 5714 z beczką asenizacyjną
 w obrębie gminy Lipnica Wielka (1 kurs mieści 3m3 ścieków)

85,84 zł/1 kurs

* Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej z dnia 2 kwietnia 2012 r.